Navigace

Obsah

Školné

 

Úplata za vzdělávání na školní rok 2023/2024 ZDE.

 

Splatnost školného

I. pololetí do 15. září       bankovním převodem nebo složenkou
II. pololetí do 15. února   bankovním převodem nebo složenkou

 

 

 

Údaje k platbám školného jsou zákonným zástupcům žáků zasílány na jejich kontaktní e-mailové adresy. Ve výjimečných případech (kde není možnost e-mailového kontaktu) se tyto údaje předávají v tištěné podobě. 

 

 

Sleva školného

V případě vzdělávání ve třech a více oborech nebo předmětech získává žák slevu školného do 20% z celkové částky.

 

 

Studium v ZUŠ může být ukončeno:

- pro neprospěch žáka k 30. 6. (§ 7 odst. 2 písm. a) Vyhlášky č. 71/2005 Sb.)

- jestliže byl žák vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 – 4 Školského zákona)

- požádá-li o to písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (zpravidla ke konci pololetí)

- jestliže nebylo uhrazeno školné ve stanoveném termínu

 

Vzdělání v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělání.