Navigace

Obsah

Odhlášení ze ZUŠ

 

Odhlášení žáka ze ZUŠ není možné provést ústně, telefonicky,  e-mailovým sdělením nebo formou SMS zprávy. Je rovněž zbytečné domáhat se odhlášení u třídního učitele nebo u jiných učitelů či zaměstnanců školy.

 

Odhlášení ze ZUŠ je možné provést pouze písemnou formou prostřednictvím zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka (v souladu s § 7, odst. 2, písm. c Vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání). K tomuto účelu slouží formulář Odhláška ze ZUŠ (viz. ZDE), který je třeba vyplnit, podepsat a doručit řediteli školy, a to buď v papírové podobě nebo elektronicky.

 

Do doby doručení odhlášky řediteli školy je žák stále žákem školy s povinností uhradit školné v plné výši a ve stanoveném termínu.