Navigace

Obsah

Školné

 

Hudební obor

  Pololetní částka
Přípravné studium -1. ročník, kolektivní výuka                                       600 Kč                
Přípravné studium - 2. ročník, kolektivní nebo skupinová výuka    800 Kč
Přípravné studium - individuální výuka 1 200 Kč
Základní studium - skupinová výuka    800 Kč
Základní studium - individuální výuka 1 200 Kč
Odloučené pracoviště Vyškov - skupinová výuka 1 000 Kč
Odloučené pracoviště Vyškov - individuální výuka

1 500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneční obor

  Pololetní částka
Přípravné studium - 1. ročník 600 Kč
Přípravné studium - 2. ročník 800 Kč
Základní studium 800 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarný obor

  Pololetní částka
Přípravné studium - 1. ročník    600 Kč
Přípravné studium - 2. ročník    900 Kč
Základní studium    900 Kč
Studium pro dospělé - keramická tvorba 3 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Splatnost školného

I. pololetí do 15. září       bankovním převodem nebo složenkou
II. pololetí do 15. února   bankovním převodem nebo složenkou

 

 

 

Údaje k platbám školného jsou zákonným zástupcům žáků zasílány na jejich kontaktní e-mailové adresy. Ve výjimečných případech (kde není možnost e-mailového kontaktu) se tyto údaje předávají v tištěné podobě. 

 

 

 

Sleva školného

V případě vzdělávání ve třech a více oborech nebo předmětech může žák obdržet po projednání s ředitelstvím školy slevu školného ve výši do 30% z celkové částky. O snížení požádají zákonní zástupci žáka písemným formulářem (viz. škola/formuláře) na začátku školního roku - nejpozději však do 20. září.

 

 

Studium v ZUŠ může být ukončeno:

- pro neprospěch žáka k 30. 6. (§ 7 odst. 2 písm. a) Vyhlášky č. 71/2005 Sb.)

- jestliže byl žák vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 – 4 Školského zákona)

- požádá-li o to písemně zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (zpravidla ke konci pololetí)

- jestliže nebylo uhrazeno školné ve stanoveném termínu

 

Vzdělání v ZUŠ se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělání.